Govaert Makelaardij

Huuropzegging

Opzeggen huurovereenkomst

Gaat u verhuizen of is er sprake van overlijden? Dan moet er heel wat geregeld worden. Allereerst dient u uw huurovereenkomst schriftelijk op te zeggen. Vervolgens nemen wij contact met u op voor een voor- en eindinspectie van het gehuurde. Onze adresgegevens zijn als volgt:

Govaert Verhuur en Beheer
Zonnehof 6-A
3811 ND AMERSFOORT
verhuur@govaert.nl

Voor het opzeggen van de huurovereenkomst moet u het volgende in acht nemen:

Opzegging van de huurovereenkomst dient schriftelijk te worden gedaan, officieel per (aangetekende) brief of deurwaardersexploot. Hierbij moet u de opzegtermijn in acht nemen, die in de huurovereenkomst is aangegeven. In de brief moet in elk geval staan om welk adres het gaat, per wanneer u de huurovereenkomst opzegt, uw telefoonnummer en nieuwe adres. De brief moet zijn ondertekend door de huurder(s) die zijn vermeld op de huurovereenkomst. In geval van overlijden dient de relatie van de ondertekenaar tot de huurder te worden vermeld. Een kopie van de akte van overlijden moet worden bijgevoegd.

De huuropzegging gaat in op het moment dat Govaert Verhuur en Beheer de huuropzegging heeft ontvangen. U ontvangt van Govaert Verhuur en Beheer een schriftelijke bevestiging als we de opzegging hebben ontvangen. U moet zo snel mogelijk na uw verhuisdatum uw verhuizing melden bij uw gemeente (kijk op de website van uw gemeente voor de voorwaarden).

 

Informatie over de oplevering van uw huurwoning


Bevestiging huuropzegging

U heeft uw huurovereenkomst opgezegd. U ontvangt van ons een bevestiging waarin staat welke datum de woning schoon en leeg dient te worden opgeleverd. Na ontvangst van deze bevestiging is de beëindiging van de huurovereenkomst definitief. Zorg dus dat u zeker bent van uw besluit. Weet u wat er van u verwacht wordt voordat u straks gaat verhuizen en de woning moet opleveren aan ons? In dit document vindt u informatie over de gang van zaken bij beëindiging van uw huurovereenkomst en het opleveren van de woning.

In de huurovereenkomst en/of de Algemene Bepalingen behorende bij de huurovereenkomst is opgenomen dat u de woning en alle daarbij behorende zaken aan het einde van de huurperiode in goede en oorspronkelijke staat dient op te leveren, behoudens normale slijtage. Voor controle van de woning voert een van onze medewerkers een voor- en eindinspectie van de woning uit. In deze bijlage informeren wij u over de staat waarin u de woning moet opleveren, welke zaken u wel of niet moet repareren of verwijderen.

Doordat u uw huur heeft opgezegd, ontvangt u een uitnodiging voor een voorinspectie van de woning.  De woning zal door een medewerker van Govaert Verhuur en Beheer worden geïnspecteerd. Indien er tijdens de voorinspectie herstelwerkzaamheden zijn genoteerd of besproken, heeft u tot de laatste officiële huurdag de gelegenheid om de herstelwerkzaamheden en alle overige werkzaamheden uit te voeren conform de gestelde (kwaliteits)eisen.

Inspectie van de woning

Nadat u de huur heeft opgezegd komt een medewerker van Govaert Verhuur en Beheer de huurwoning bekijken. Wij bekijken of u zaken aan de woning heeft veranderd, die in de oude staat terug gebracht moeten worden. Wij bepalen dan ook of er nog reparaties door de huurder uitgevoerd moeten worden. Ook wordt bepaald of er achterstallig onderhoudswerk is waarvan de kosten voor u als huurder zijn. Het is dus belangrijk als u een woning via Govaert Verhuur en Beheer huurt, u weet wat u wel en niet mag veranderen en wat als u vertrekt weer in oude staat moet worden teruggebracht. Of dat nodig is hangt mede af van de technische staat van de voorzieningen die u heeft aangebracht.

Het gehuurde dient bij het einde van de huurovereenkomst leeg en in goede staat van onderhoud aan ons te worden opgeleverd. Onder goede staat wordt onder meer verstaan: de woning schoon en leeg achter te laten, gaten in muren en plafond te dichtend, wanden in originele kleur terug te brengen. De inspectie van de woning bestaat uit een voor- en eindinspectie. Voor de voorinspectie van de woning maakt ons kantoor een afspraak met u. Bij de eindinspectie kijken we of de werkzaamheden, die zijn overeengekomen bij de voorinspectie, goed zijn uitgevoerd.

Als de woning helemaal in orde is – dus schoon en in goede staat – dan zullen wij de verhuurder vragen over te gaan tot het retourneren van uw waarborgsom. Deze zult u conform uw huurovereenkomst binnen 30 dagen op uw rekening ontvangen.

Voorinspectie

Wat houdt de voorinspectie in?
Tijdens de voorinspectie wordt de staat van de woning door een medewerker van Govaert Verhuur en Beheer samen met u beoordeeld. Het is belangrijk dat u bij de voorinspectie aanwezig bent.

Als tijdens de voorinspectie blijkt dat er gebreken aan de woning zijn of dat u wijzigingen zonder toestemming van verhuurder aan de woning heeft aangebracht, kan dit betekenen dat u voor het verlaten van de woning nog werkzaamheden moet verrichten om het gehuurde in goede, nette en oorspronkelijke staat achter te laten. Deze zaken worden schriftelijk vastgelegd op een voorinspectie rapport. Beide partijen ontvangen hiervan een exemplaar. De eventueel door u uit te voeren werkzaamheden moeten voor de eindinspectie zijn uitgevoerd.

Niet waargenomen gebreken tijdens voorinspectie
De voorinspectie wordt verricht terwijl u nog in de woning woont. Uw inboedel staat nog op de vertrouwde plaats. Hierdoor kan het gebeuren dat onze medewerker van Govaert Verhuur en Beheer niet alles kan zien en daardoor wijzigingen of gebreken over het hoofd ziet. Uiteindelijk moeten die zaken voor uw vertrek door u zijn hersteld. Als u veranderingen heeft aangebracht of als er ergens schade aanwezig is, doet u er verstandig aan dat tijdens de voorinspectie aan de medewerker te melden. Ook als u twijfelt of bepaalde werkzaamheden door u moeten worden uitgevoerd, kunt dat het beste aan de medewerker vragen. Op die manier voorkomt u dat u later tijdens de eindinspectie voor verrassingen komt te staan en wordt geconfronteerd met gebreken of veranderingen die u alsnog ongedaan moet maken of met onderhoud dat u alsnog moet uitvoeren.

Eindinspectie

De oplevering
Vanuit Govaert Verhuur en Beheer wordt er een afspraak voor de gezamenlijke eindinspectie van de woning gemaakt. Tijdens de eindinspectie van de woning controleert onze medewerker de staat van de woning en of de herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd die zijn afgesproken tijdens de voorinspectie. Is dat niet of slechts gedeeltelijk het geval, dan wordt dit in het eindinspectierapport opgenomen. Dit geldt ook voor de zaken die u uit de woning had moeten verwijderen.

Als bij de eindinspectie blijkt dat niet alle herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd, dan zullen wij die werkzaamheden op uw kosten moeten laten uitvoeren. Wij wijzen u daar nadrukkelijk op. Deze kosten brengen wij bij u in rekening en de kosten bedragen op uurbasis € 55,- ex BTW.

Ook tijdens de eindinspectie wordt door onze medewerker een rapport opgemaakt, dat zowel door onze medewerker als door u wordt ondertekend. De woning moet op het moment van de eindinspectie geheel ontruimd en schoon zijn. Bij de eindinspectie dient u ook alle sleutels van de woning inleveren.

Nieuwe kandidaat huurders
Naar aanleiding van uw huuropzegging gaan wij op zoek naar een kandidaat huurder. Indien wij een kandidaat huurder hebben geselecteerd zal deze in de gelegenheid worden gesteld de woning te bezichtigen. U bent conform uw huurovereenkomst verplicht medewerking te verlenen aan bezichtigingen in de laatste huurperiode en aan belangstellenden gelegenheid te geven tot bezichtigingen. Hier zal altijd iemand van Govaert Verhuur en Beheer bij aanwezig zijn. Uiteraard zullen wij ten alle tijden met u overleggen om een geschikte dag en tijdstip te kiezen. Wij zullen daartoe met u een afspraak maken voor een bezichtiging en wellicht te combineren met de voorinspectie om de overlast voor u in de laatste (meestal toch al drukke) huurperiode tot een minimum te beperken.

Overname
Indien u zaken wenst over te doen aan een opvolgende huurder, kunt u dit aan ons kenbaar maken. Indien met de opvolgende huurder(s) geen overeenstemming kan worden bereikt met betrekking tot overname van goederen (bijvoorbeeld vloerbedekking), moeten alle u toebehorende goederen voor het einde van de maand worden verwijderd. Eventueel hieruit voortvloeiende schade dient tijdig door u te worden hersteld. Voor de volledigheid maken wij u erop attent dat de overname alleen geldig is als de kandidaat huurder daadwerkelijk overgaat tot het aangaan van een huurovereenkomst van de woning. Indien er bij de eindinspectie nog geen nieuwe huurder bekend is, kunnen er geen zaken ter overname worden aangeboden. Het gehuurde dient in dat geval leeg opgeleverd te worden.

Sleutels
Uiterlijk op de laatste dag van de laatste huurmaand dienen alle sleutels (eventueel ook van de postkast, berging, garage, raamsloten, e.d.) in ons bezit te zijn. Indien het gehuurde correct wordt opgeleverd kunnen de sleutels direct ingeleverd worden bij de inspecteur. Indien u alsnog in de gelegenheid wordt gesteld om punten te herstellen dan kan de inspecteur (indien nodig) een sleutelverklaring opstellen met daarin vermeld welke sleutels door u uiterlijk op de laatste dag van de huurmaand moeten zijn ingeleverd. Het afgeven van sleutels aan derden, zoals buren of opvolgende huurder(s) is niet toegestaan. Indien u de sleutels niet tijdig heeft ingeleverd zijn wij genoodzaakt de sloten te vervangen en de kosten aan u door te belasten.

Volledigheidshalve attenderen wij u erop, dat voortijdige inlevering van de sleutels u niet ontheft van uw verantwoordelijkheden ten aanzien van het gehuurde tot en met de laatste dag van de laatste huurmaand.

Opname meterstanden
Wij attenderen u erop dat u zich ruim van tevoren dient af te melden bij uw energieleverancier (gas/water/elektra). Tijdens de eindinspectie worden door de inspecteur de meterstanden op het eindinspectieformulier vermeld. De meterstanden dient u zelf door te geven aan de betreffende energieleveranciers. De kosten als gevolg van het niet tijdig afmelden zijn geheel voor uw rekening.

Financiële afwikkeling
De afrekening van de service- en/of stookkosten (indien van toepassing) zal plaatsvinden ná afsluiting van het kalenderjaar waarin u het gehuurde heeft verlaten. De afrekening van de service- en/of stookkosten zal vóór 1 juli van het nieuwe kalenderjaar naar het nieuwe, aan ons verstrekte adres, verstuurd worden.

Bankgarantie/waarborgsom
Bankgaranties en/of waarborgsommen (indien van toepassing) worden vrijgegeven zodra wordt vastgesteld dat er geen achterstallige huurbetalingen zijn en geen vervolgschade is ontstaan aan het gehuurde. In dat geval wordt een eventueel gestelde bankgarantie of waarborgsom binnen 30 dagen na afloop van de huurperiode automatisch vrijgegeven of teruggestort. Uw verhuurder beschikt ten alle tijden over uw gehele waarborgsom welke bij aanvang is doorgestort door beheerder.

Aandachtspunten oplevering
Onderstaand vindt u een globale opsomming inzake de oplevering van uw woning. Mochten er na het lezen van deze toelichting voor u nog vragen en/of een van onze medewerkers.

 • Aan het einde van de laatste maandhuur dient de woning geheel ontruimd, onbeschadigd en schoon te worden achtergelaten.
 • Schilderwerk van deuren, kasten, radiatoren en leidingen worden in lichte kleuren en onbeschadigd opgeleverd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het dichtmaken van gaatjes e.d.
 • Plafonds, structuurwanden en spuitwerk welke zijn aangebracht worden weer glad (behangklaar), in een lichte kleur en onbeschadigd achtergelaten.
 • Vloerbedekking, plavuizen, parket- en laminaatvloeren e.d. (inclusief lijmresten) moeten worden verwijderd en de vloer egaal (uitgevlakt) opgeleverd. Voor structuur, kurk, vinyl, linnen, schrootjes en steenstrips geldt dezelfde procedure.
 • Het sanitair dient onbeschadigd, schoon, ontstopt en compleet te zijn, waarbij te denken aan: wastafels, toiletpotten, spiegels, zeepbakjes, mengkranen, douchewanden, etc.
 • Aangebrachte stickers, plakspiegels e.d. moeten worden verwijderd en beschadigingen moeten worden hersteld.
 • Verwijderde onderdelen (wanden, deuren, wastafels, ontluchtingsroosters, trapleuningen, traphekjes e.d.) dienen in oorspronkelijke staat terug gebracht te worden.
 • Beschadigingen welke ontstaan bij het verwijderen van door u aangebrachte veranderingen dienen te worden hersteld.
 • De tuin (indien van toepassing) dient in ordelijke toestand te worden achtergelaten. Vijvers dienen te worden verwijderd, het gat moet worden gedicht.
 • Berging, garage, parkeerplaats (indien van toepassing) worden leeg en onbeschadigd achtergelaten.
 • Geleverde kleinmaterialen, zoals een vulslang, bedieningsvoorschriften, kast(planken), deurkrukken, etc. dienen aanwezig te zijn.
 • Sloten, krukken en ander hang- en sluitwerk dienen goed te functioneren.
 • Ruiten dienen onbeschadigd te zijn. Glasbeschadiging en glasbreuk in de woning zijn voor uw rekening.
 • In verband met o.a. het gevaar voor bevriezing in de maanden oktober t/m maart verzoeken wij u de C.V.-installatie te laten branden (thermostaat op 15°C).

 

Over ons

Bedrijfsfilm

Arne Hopstaken

Ondernemend, innovatief en verzet graag bergen.

Jeldrik van Rhijn

Creatief, doelgericht en zit graag dichtbij het vuur.

Hugo Drost

Daadkrachtig, geïnteresseerd en houdt van gezelligheid.

Blog

11 januari 2022

Terugblikken en vooruitkijken

Het jaar 2021 is voorbij gevlogen. Gelukkig hebben we veel huizenzoekers en woningverkopers kunnen ondersteunen bij hun (zoek)tocht. De maand januari is altijd een mooi moment om terug te blikken op het afgelopen jaar, maar ook zeker om vooruit te kijken. In deze blog lees je onze terugblik en verwachtingen. Verder lezen
19 november 2021

Regio Amersfoort onder landelijk gemiddelde

Inmiddels zijn we aanbeland in het laatste kwartaal van 2021. Het NVM heeft de marktinformatie van koopwoningen in juli, augustus en september bekend gemaakt. Onderstaand vind je de belangrijkste cijfers voor Amersfoort en omstreken. Verder lezen
22 oktober 2021

Stille verkoop, doen of niet?

Er worden meer huizen verkocht dan dat je daadwerkelijk ziet. Niet alle te koop staande huizen krijgen namelijk een verkoopbord in de tuin. Deze woningen worden via de stille verkoop verkocht. Wat het precies is en de voor- en nadelen lees je in deze blog. Verder lezen
24 september 2021

Prinsjesdag 2021, maatregelen voor de woningmarkt

Het demissionair kabinet heeft op Prinsjesdag een aantal plannen onthuld voor de woningmarkt. Veel concrete plannen voor het oplossen van de woningproblemen zijn er nog niet. Mogelijk komt daar nog verandering zodra er een nieuw kabinet is geformeerd. Lees verder voor de veranderingen die wel worden doorgevoerd. Verder lezen
© Copyright - Govaert Makelaardij - Alle rechten voorbehouden